Jdi na obsah Jdi na menu
 

Řád ŠD

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení zákona č 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatelka ŠD při zápisu dětí do ŠD.

 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.  

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole

 a výchovou v rodině.

ŠD není pokračováním školního vyučování, ale má svá specifika, která je odlišují

od školního vyučování.

Hlavním posláním ŠD je zabezpečit zájmové činnosti, odpočinek a rekreaci žáků,

 

 1. Organizace činnosti

   

  Provozní doba ŠD je od 6:45- 7:45. a od 11.45 do 15.45 hodin. Provoz ŠD končí v 15:45 hodin. V případě, že si žádná z osob uvedených na zápisovém lístku dítě nevyzvedne, vyrozumí je vychovatelka neprodleně telefonicky. Pokud je tento postup bezvýsledný, vyčká s dítětem do jejich příchodu ve ŠD, případně kontaktuje policii ČR.

   

  Činnost ŠD probíhá v stěžejně v učebně k tomu určené a dle potřeb i v ostatních prostorách školy

   

   Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků.

   

  Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelky. Pokud ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která vyučovala poslední hodinu.

     

  Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

    

  Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.

   

  O délce provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Přihlíží se k potřebám a zájmu rodičů. Ten zjišťuje osobně paní vychovatelka.

   

  V době mimořádných prázdnin (např. v případě chřipkové epidemie)a při udělení ředitelského volna není provoz ŠD po dohodě se zřizovatel zajištěn.

   

  Rodiče a další návštěvníci do ŠD vstupují pouze s vědomím paní vychovatelky

   

  Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.

   

   

 2. Přihlašování a odhlašování

   

  Vychovatelka, zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům.

   

  O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

   

  Úplata je splatná předem, platí se měsíčně. Platba se vybírá společně s platbou za stravování.

   

  Úplata může být snížena nebo prominuta

  - dítěti, žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální

  příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba

  - dítěti, žákovi pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v

  pěstounské péči

   

  Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny. 

     

  Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost vychovatelce písemně.

   

  Ve výjimečných případech mohou rodiče v době od 6hodin využívat pro pobyt žáka MŠ

   

  V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.

   

  Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno jen na základě písemných žádostí rodičů žáka.

   

                                                                        

  BOZP

   

  Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. cvičebna, počítačová učebna, školní hřiště) řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídní knize ŠD.

   

  PODROBNOSTI O PRÁVECH A POVINNOSTECH ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

   

  Žák se chová ve školní družině slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů

  pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád. Chová se tak, aby neohrozil

  zdraví svoje, ani jiných osob.

  Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná v rozsahu docházky uvedené

  v zápisním lístku. Odhlásit ho mohou zákonní zástupci k prvnímu dni následujícího

  měsíce písemně.

  Žák chodí vhodně oblečen, s ohledem na plánované činnosti.

  Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před

  poškozením.

  Před ukončením činnosti družiny žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí budovu bez

  vědomí vychovatelek.

  Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které

  jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a

  zdraví škodlivých látek).

  Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3

  kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Odchod žáka před stanovenou dobou je

  možný pouze na základě písemné omluvy rodičů.

  Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí

  Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

  Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a

  bezpečnost jeho nebo jiných osob. Za cenné předměty jako šperky a mobilní telefony si

  každý žák ručí sám. Na pokyn vyučujícího mohou po stanovenou dobu tyto předměty

  předat do úschovy řediteli školy

   Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školní družiny se

  vždy považují za závažné porušení vnitřního řádu školy a může vést:

   

   

  a) k napomenutí třídního učitele,

  b) k třídní důtce

  c) k ředitelské důtce

  d) snížené známce z chování

   

  Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští.

   

  Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

   

  Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny, který je vyvěšen v učebně.

    .

   Pokud žák narušuje soustavně vnitřní řád školní družiny řád, činnost školní družiny, může být

  rozhodnutím ředitelky z družiny vyloučen. Ředitelka může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

   

  Co se ode mě očekává, co mohu

   zapojit se do společné hry nebo si vybrat a požádat o samostatnou hru,

   vyslovit vhodným způsobem své přání

   nevím-li si rady, nebo když mám problém požádat vychovatelku o pomoc,

   

  Co bych měl

  při vstupu do místnosti pozdravit

  v jídelně dodržovat zásady slušného chování a stolování

  slušně oslovovat své kamarády

   

  Co musím

   oslovovat zdvořile zaměstnance družiny

  vždy respektovat pokyny vychovatelky při pohybu v prostorách družiny i prostorách školy a mimo ni, dbát na svou bezpečnost

  vždy ihned nahlásit jakékoliv zranění nebo úraz vychovatelce, či nevhodné a nebezpečné chování spolužáků nebo jiných osob.

   

  Co nesmím

  odcházet mimo prostory učebny bez vědomí vychovatelky

  běhat po chodbách, schodech a učebnách

  zbytečně se zdržovat v šatně

   ničit svévolně hračky nebo zařízení družiny

  přinášet předměty, kterými bych mohl zranit sebe nebo své kamarády

  slovně ani tělesně nenapadat své kamarády

  přinášet návykové látky

   

  Zákonný zástupce má právo navštívit po dohodě s ředitelkou školy a vychovatelkou

  ŠD a sledovat jeho činnost

   

  Zákonný zástupce má právo být informován o chování a zaměření zájmových aktivit

  svého dítěte

   

  Zákonný zástupce má právo prostřednictvím ředitelky školy nebo školské rady sdělit své připomínky a podněty k činnosti družiny

   

  Zákonný zástupce má právo být včas informován o všech aktivitách školní družiny,

  které probíhají mimo vymezený denní režim

   

  Zákonný zástupce má právo se vyjádřit k aktivitám školní družiny, které jsou

  plánovány mimo denní režim, s nímž byli seznámeni

   

  Zákonný zástupce se seznámí s vnitřním řádem školní družiny, který je přístupný na nástěnce ŠD a webu školy

   

  Zákonný zástupce omlouvá nepřítomnost žáka osobně, písemně, SMS zprávou nebo na e-mail skolatrisek@seznam.cz

   

  Zákonný zástupce písemně sdělí požadavek k odchodu žáka v jiném čase, než je stanoveno na přihlášce

   

  Zákonný zástupce písemně sdělí, pokud si žáka vyzvedne z družiny jiná osoba než je uvedena na zápisním lístku

   

  Zákonný zástupce sdělí vychovatelce nutná omezení činností svého dítěte v návaznosti na aktuální zdravotní stav

   

   Zákonný zástupce na žádost vychovatelky konzultuje případné problémy svého dítěte

   v kolektivu ŠD.

   

  Zákonný zástupce v rámci stanovených pravidel v daném termínu (do 10. dne měsíce) zaplatí poplatek (vyhláška o zájmovém vzdělávání §14). Poplatek je stanoven ve výši 100,- Kč. Informace o způsobu úhrady a další potřebné informace zákonný zástupce včas

  obdrží.

   

   Zákonný zástupce z hlediska zajištění hygieny a bezpečnosti žáků respektuje

  požadavky vychovatelky ve směru oblečení a hygienických potřeb (vhodné oblečení

   a obuv na sport a vycházky, papírové kapesníky, ručníky, hrnek na tekutiny apod.).

   

  pokud si Zákonný zástupce či osoba uvedená na zápisním lístku nevyzvedne dítě

  do ukončení provozu ŠD, kontaktuje zákonné zástupce vychovatelka telefonem a vyčká jejich příchodu. V případě, že se se zákonnými zástupci nespojí, informuje Policii ČR a OSPOD

   

  Zákonný zástupce obdrží „Informace pro rodič žáků, kteří budou navštěvovat ŠD“, které ztvrdí svým podpisem

   

   

   

   

   

   

  Závěrečná ustanovení

   

  1.      Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřen statutární orgán školy.

  2.      O kontrolách provádí písemné záznamy.

  3.      Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne10.1.2013.

  Směrnice se uloží do archivu
  Školy se řídí skartačním řádem pro školy a školská zařízení  

       

  4.      Směrnice nabývá účinnosti dnem:1. 9. 2016

   

   

  Ve Třech Sekerách dne 30. 8. 2016                     
  Mgr. Iva Zahálková

  ředitelka školy