Jdi na obsah Jdi na menu
 

Řád školní jídelny

http://png.clipart.me/graphics/thumbs/961/funny-cartoon-chef_96194693.jpg 

 Základní škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace

Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery, tel 354 694 680

IČO 709 78 611, e-mail: skolatrisek@seznam.cz

 

 ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

 

1. Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.

 

2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.45 do 13,00 hod.

 

3. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy. Rozvrh dozorů je přístupný ve sborovně.

 

4. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

 Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky probíhá před zahájením provozní doby přes výdej do školní jídelny, pouze první den nepřítomnosti žáka

 

5. Dozorující učitel sleduje čistotu vydávaného nádobí, příborů, prostírek, reguluje osvětlení a větrání, sleduje odevzdávání nádobí strávníky – odkládají celé tácy. Po skončení provozu zavírá okna, vypíná osvětlení.

 

5. Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.

 

6. Úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola.

 

7. Do prostor jídelny a kuchyně je zakázáno vodit zvířata

 

8. Formou doplňkové činnosti jsou žákům základní školy poskytovány svačiny. Žáci svačí v prostorách jídelny v době od 9:40 do 10:00hod. Kdo neodebírá školní svačinu, svačinu z domova jí také řádně u stolu ve školní jídelně.

  

 

Holčička mytí rukou Reklamní fotografie - 26196648Povinnosti strávníků

 

a) Dodržovat předpisy o hygieně při společném stravování
-         před vstupem do jídelny řádně očistit obuv
-         zachovávat v jídelně čistotu a klid
-         nevodit do jídelny zvířata
-         v prostorách jídelny je přísně zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje.

 

     b)  Podrobit se pokynům orgánů hygienické a proti epidemiologické služby směřujícím k zabezpečení hygieny a zabránění vzniku a šíření přenosných nemocí.

     c)  Dbát pokynů zaměstnanců jídelny a pedagogického dozoru.

     d)  V době nemoci je nutné odhlásit dítěti stravu den předem, první den je možné vyzvednout jídlo do jídlonosičů – mimo dobu oběda žáků. Při nástupu do školy po nemoci den předem nahlásit obědy.

     e)  Stravné se uhrazuje předem. Po obdržení cen obědů za příští měsíc nejpozději do 15. toho měsíce. (za listopad do 15.11.) Při nedodržení včasné platby bude strávník  vyřazen ze stravování.

f)   Odhlášené obědy se strávníkovi odečítají v následujícím měsíci.

g)  Ceny obědů jsou strávníkům sdělovány písemně při přihlašování nebo ústně  vedoucí kuchařkou.

h) Strávníkům je zakázáno vstupovat do jídelny v pracovních oděvech z infekčního prostředí, kde se vyskytují jedy a jiné škodliviny, odpady a nečistoty.

 

8. Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně, na období nejméně

 2 dny předem.

 

9. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Jídlo by mělo být upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny -jogurty, tvarohové krémy, pudinky apod. nemají být v balení z obchodu, ale vydávány na miskách.

 

10. Dozírající i stravující se pedagogové věnují pozornost dodržování základních hygienických pravidel personálem stravovacího zařízení, průběžně odstraňují odpadky hygienicky nezávadným způsobem,

 

 Povinnosti zaměstnanců

 

a) udržují v čistotě své pracoviště, užívaná pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv

b) pečují o tělesnou čistotu, mytí rukou, zejména vždy po použití WC a po manipulaci s odpadky a vždy při přechodu z nečisté práce na čistou, zásadně před započetím vlastní práce. Nehty na rukou musí být krátce přistřižené, čisté, vlasy upravené a kryté,

c) nosí předepsaný pracovní oděv (plášť, zástěru, rukavice,…) při práci, vyměňují jej při hrubším znečištění a odkládat jej i při krátkodobém opuštění pracoviště, hlavně před použitím záchodu a při přechodu z nečisté na čistou část provozu a také naopak,

d) používají čistý kapesník při ošetření nosu a úst, při kýchání a kašli dbát na to, aby kapénky slin a hlenu se nedostaly na poživatiny,

e) případné pochybnosti konzultuje ředitelka školy s vedoucí stravovacího zařízení a orgány ochrany veřejného zdraví (hygienické stanice).

Sanitační řád pro školní jídelnu

 

Sanitací rozumíme komplex činností, který zajišťuje v jídelně mechanickou a mikrobiální čistotu prostředí, především ploch, které přicházejí do přímého styku s poživatinami. Ve školní jídelně jsou prováděny tyto úkony:

-         ve skladu denní větrání, běžný úklid podlahy, regálů

 1. jedenkrát týdně regály, podlahy – desinfekce-         v kuchyni čištění použitého nádobí, nářadí, sporáků, výlevek, umyvadel ihned

   

        po upotřebení

        -         denně očista nářadí pro úklid (kbelíky, košťata, hadry atd.), výměna utěrek dle    

             potřeby, minimálně jedenkrát denně

        -       denně čištění podlah, omyvatelných stěn, pracovních ploch a nářadí, roštů pomocí   

             desinfekčních prostředků

 2. jedenkrát týdně čištění vnitřních stěn chladicích zařízení s následnou desinfekcí, čištění regálů a skříní na potraviny, desinfekce nářadí pro úklid ponořením na jednu hodinu do 5% roztoku chloraminu

-         jedenkrát měsíčně čištění topných těles, svítidel, dveří

      -         jedenkrát za tři měsíce mytí oken, rámů, parapetů

      -         hygienická zařízení denně běžný úklid podlah, umyvadel, roštů a záchodů s následnou  

            desinfekcí, minimálně dvakrát týdně výměna ručníků (používání jednorázových   

            ručníků), výměna ochranných oděvů

 1.  dvakrát měsíčně čištění dveří, omyvatelných stěn, skříněk.

http://st.depositphotos.com/1097589/2009/v/950/depositphotos_20097675-Hand-drawn-Vector-illustration-of-an-Happy-Window-Cleaner.jpgNa záchodu musí být stálá dostatečná zásoba toaletního papíru, v umývárně mýdla a ručníků. Podlahy a vybavení šaten se desinfikuje jedenkrát týdně.

Denně omývat stoly, umyvadlo, podlahu.

Generální úklid na konci školního roku a na konci kalendářního roku bude provedena kontrola zásob s odstraněním nepotřebných předmětů, menší opravy a nátěry dle potřeby. Výměna poškozeného nářadí a nádobí. Bílení nebo malování výrobních prostor jedenkrát ročně, skladových prostor jedenkrát za dva roky. Během roku podle možnosti nechat provést deratizaci odbornou firmou. Podle potřeby provádět dezinsekci.

 

Provozní řád školní kuchyně

 

 

Požadavky na zdravotní stav pracovníků a jejich osobní hygiena:

 

 1. před nástupem do zaměstnání – preventivní prohlídka, zdravotní průkaz, který má

  pracovník dále u sebe k dispozici,

 2. povinnost zaměstnanců hlásit lékaři změnu zdravotního stavu, která by mohla mít za

  následek kontaminaci pokrmů (průjmová onemocnění, hnisavé záněty apod.),

 3. pracovníci nesmí mít při práci žádné ozdoby rukou, prsteny, náramky, nalakované

  nehty,

 4. při přechodu z jednotlivých činností měnit pracovní oděvy, nechodit v pracovním

  oděvu mimo pracoviště, před použitím WC odložit pracovní oděv, v průběhu práce     

             neprovádět toaletní a kosmetické úpravy zevnějšku,

http://static3.depositphotos.com/1005091/214/v/950/depositphotos_2148102-Cartoon-recipe-book.jpg      5.      zákaz kouření v objektu a pití alkoholických nápojů,

      6.      zákaz vstupu nepovolaných osob na pracoviště

Provozovatel je povinen zajistit:

 

 1. aby práci v kuchyni vykonávaly osoby zdravotně způsobilé,

 2. osobní ochranné a pracovní pomůcky,

 3. podmínky pro osobní hygienu, uložení pracovního i soukromého oblečení,

 4. provádění desinfekce a deratizace,

 5. vypracování sanitačního řádu a zajištění jeho dodržování,

  6.      podmínky pro manipulaci s finančními prostředky v hotovosti.

   

Povinnosti pracovníků:

 

 1. Pracovní doba 6:00 – 14:00, v době od 11.00 do 11:30hod mají zaměstnanci kuchyně vyhrazenou dobu na oběd

 2. Odpovědnost za odemykání a zamykání prostor p. Sekyrová, p. Hrdinková

 3. Manipulaci s finančními prostředky je pověřena p. Sekyrová, p. Hrdinková

 4. Kontrola záruční lhůty potravin – p. Sekyrová

 5. Za závěrečný úklid jídelny, kuchyně, skladu a hygienického zařízení je odpovědná p. Sekerová, p. Hrdinková

 6. Za technický stav inventáře odpovídá p. Sekerová

 7. Všichni pracovníci školní jídelny jsou povinni se seznámit s hygienickými předpisy a dodržovat je, dodržovat zásady provozní a osobní hygieny

 8. Musí znát a dodržovat hygienické požadavky na výrobu, podávání, skladování a přípravu pokrmů, dodržovat technologické postupy při zpracování potravin – Sbírka zákonů č. 107/2001,§12,§13,§14-26 ve znění pozdějších předpisů

 9.  Jsou povinni dodržovat sanitační řád

 10. Čisticí pomůcky jsou uloženy mimo výrobní prostory, v určené skříni, za výdej a doplňování (dle potřeby) odpovídá – p. Jankovská

   Zajištění pracovních a ochranných pomůcek (obuv a oděv) – p. Sekyrová, p. Jankovský

 11. Likvidace odpadů bude zajištěna každý den, odpad bude odnášen do určené plastové nádoby

 12. Zbytky podle potřeby odnáší p. ve vlastní omyvatelné nádobě

   Další náležitosti jsou uvedeny v pracovním řádu pro zaměstnance.

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena p. Sekyrová, vedoucí ŠJ.O kontrolách provádí písemné záznamy.< >      Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem pro školy a školská zařízení (Věstník MŠMT 1986, sešit č. 6). Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2015. 

   

   

   

  Ve Třech Sekerách dne 1. 9. 2015

   

   

  Mgr. Iva Zahálková

       ředitelka školy