Jdi na obsah Jdi na menu

Historie školy

Otevření původní budovy základní školy v obci Tři Sekery, umístěné do středu obce, sahá do roku 1898. S výjimkou let druhé světové války byl její provoz nepřetržitý.
V roce 1998 oslavila škola sté výročí svého vzniku a o jejím nesporném významu pro rozvoj a dobré jméno obce není pochyb. Organizace základní školy ve Třech Sekerách prošla ve své historii mnoha změnami. Posledních více než třicet let se soustřeďuje pouze na první stupeň základního školství.  

 

Od roku 1972 byla součástí areálu školy také dvoutřídní mateřská škola.
Školní rok 1991 – 1992 zahajovala mateřská škola již jako jednotřídní. Z uvolněných prostor v přízemní části budovy byla postupem času vybudována cvičebna s místností pro uložení cvičebního nářadí. Cvičebnu využívají žáci základní i mateřské školy.
Od 1. ledna 2003 je mateřská škola součástí jednoho právního subjektu - sloučeného zařízení Základní škola a mateřská škola Tři Sekery.
  V současnosti má mateřská škola kapacitu 30 dětí a obsazení nejvýše 28 dětí, zpravidla ve věku od 3 – 6 let. Budova mateřské školy je jednopatrová s půdním prostorem. S budovou základní školy je propojena průchozí chodbou. V přízemí mateřské školy se nachází šatna dětí a cvičebna. Součástí je také prádelna, úložné prostory a kancelář.  V prvním patře je prostorná třída, malá ložnice, umývárna a kancelář vedoucí učitelky. Je zde také kuchyňka, která slouží ke konečné úpravě a výdeji stravy pro děti. Hlavní kuchyň, která v roce 2015 prošla celkovou rekonstrukcí, se nachází v budově základní školy.

obrazek-04.jpgŠkola má v bezprostřední blízkosti své školní hřiště a zahradu mateřské školy. Zahrada mateřské školy prochází postupnou rekonstrukcí. V rámci projektu „Malotřídní škola nově a kvalitně“ byly zabudovány vertikální lezecí stěny a dvojpružinové houpadlo. Ve školním roce 2014/2015 jsme vyměnili pískoviště. Výměnu herních prvků realizujeme se společností Tomovy parky. Vše je vyrobeno z akátového a dubového broušeného dřeva. Síť v lezecí stěně je vyrobena ze speciálních PAD lan s ocelovým jádrem. Bezpečnost výrobků a záruku vysoké kvality pro ochranu zdraví dětí při jejich hře dokazují certifikáty, které společnost Tomovy parky vlastní. Na zahradě je dětem k dispozici také sociální zařízení a sklad s hračkami. K posezení jsou dětem připraveny dětské lavičky a stolečky se židličkami.
 Školní hřiště obec v roce 2015 doplnila novými herními prvky společnosti Tomovy parky.

obrazek-05.jpg  Školní vzdělávací programy (ŠVP) je zpracovány na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a RVP pro základní vzdělávání (RVP ZV). Jedná se o vlastní vzdělávací program. Je materiálem otevřeným. To znamená, že přijímáme a dále zpracováváme nové podněty vycházející z našich zkušeností.
  Naší prioritou je umožnit prožít aktivní chvíle v prostředí, do kterého děti rády vstupují, ale i spokojené odcházejí. Snažíme se vytvářet pohodové a přátelské klima, kde je místo pro uplatnění každého jedince. Chceme, aby se děti učily být tolerantními, žít ve skupině svých vrstevníků a navazovat kamarádské vztahy.
Škola velmi úspěšně plní své poslání v oblasti inkluzivního vzdělávání. Mateřská i základní škola jsou otevřeny také handicapovaným dětem a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Systematicky se zaměřujeme na kvalitní integraci žáků vyžadujících podpůrná opatření. Naším partnerem je rodina dítěte.  Cílem předškolního a základního vzdělávání je tedy doplňovat rodinnou výchovu. Prioritou jsou otevřené dveře rodinným příslušníkům do prostor školy i tříd, podávání kvalitních informací, vzájemná komunikace a pořádání společných akcí pro rodiče a jejich děti.

obrazek-06.jpgVýchovně vzdělávací proces je zaměřen na harmonický rozvoj osobnosti dítěte po stránce fyzické, psychické i sociální na základě schopností a individuálních potřeb každého dítěte. Vzdělávání je založeno zpravidla na přímých zážitcích dítěte a na podnětném prostředí. Vytváříme a prohlubujeme citové vazby k blízké přírodě, napomáháme udržovat lidové tradice a místní zvyky, což dokazují již tradiční odpolední akce pro děti a jejich rodiče.  Naším cílem je, aby děti i žáci získali vzhledem ke svému věku, ale i svým schopnostem přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost pro další životní i vzdělávací cestu.
      Škola pravidelně organizuje pro děti a žáky mnoho školních i mimoškolních aktivit a akcí. Mezi nejoblíbenější patří již tradičně Sekerácká tretra, Drakiáda, Staročeské Vánoce, Masopust, Velikonoce, Velikonoční desetiboj, Rej čarodějnic, Den Země, Kapka vody, Školička nanečisto, Pampeliškománie, Den dětí, Loučení s předškoláky a páťáky – školní akademie či školní a poznávací výlety a jiná kulturní vystoupení. Pravidelně zařazujeme návštěvy divadelních představení v divadlech v Mariánských Lázních a Chebu. Některá představení probíhají i přímo ve škole. Nově mohli žáci nahlédnout do tajů podmořského světa prostřednictvím sférického kina. Škola se pravidelně zapojuje do soutěží s vynikajícím umístěním. Jedná se o například o soutěže „Hravě žij zdravě“, „Recyklohraní“, „Veselé zoubky“, projekty společnosti „Laktea“ a „Fit konto“. Účast nikdy nechybí v soutěžích, které vyhlašuje právě Mariánskolázeňsko nebo Muzeum Cheb. Ve školní družině se žáci aktivně zapojují do soutěží, které nabízejí dětské časopisy. Pravidelně se účastníme testování „Stonožka“ ve 3. a 5. ročníku, testování „Kvalita pro školy“. V rámci těchto testování pravidelně získáváme certifikát „Aktivní škola“ a certifikát společnosti Scio „Pečujeme o vzdělání“. Nabídli jsme rodičům a žákům netradiční formu setkávání. Místo klasických třídních schůzek společně diskutujeme ve trojici – učitel, žák, rodič. Prostředí je daleko komornější a příjemnější. Tento způsob byl velmi pozitivně přijat. Získali jsme certifikát „Rodiče vítáni“. Velmi intenzivně se věnujeme etické výchově. Škola byla oceněna bronzovým stupněm.
Š
obrazek-07.jpgkola využívá své prezentace v místním i regionálním tisku a také využívá vlastních webových stránek, které jsou pravidelně aktualizovány. Škola úspěšně pokračuje v příhraniční spolupráci s partnerskou školou v Groβkonreuthu. Proběhly společné aktivity žáků jak v německé škole, tak i u nás. Škola úspěšně zrealizovala  projekt v rámci „Programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování“, projekt „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání“ i projekt „Asistent pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním v MŠ“. Devět pedagogů se zúčastnilo workshopu „Děti na startu“ a získalo tak certifikát instruktora tohoto programu. Tento program je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností žáků a je bohatě využíván. Škola je velkým příznivcem a realizátorem zdravého životního stylu. Kromě pohybových aktivit, nejrůznějších zájmových kroužků a aktivit, mají naši žáci možnost velmi zdravě se stravovat a odebírat i dopolední svačiny v ZŠ. Troufneme si říci, že naše škola má nadstandardní vybavení technikou i pomůckami. Jako škola jsme srovnatelní s velkými městskými školami. Navíc nabízíme velmi kvalitní individuální přístup k žákům. Vynikající se naše spolupráce se zřizovatelem. Za to patří paní starostce i všem zastupitelům velké poděkování.
obrazek-08.jpgMezi nepříjemné okamžiky patřilo bohužel velmi komplikované jednání s několika zákonnými zástupci žáků.  Jejich hrubé a arogantní vystupování vůči některým pedagogickým pracovníkům i vedení školy, soustavné znevažování pedagogické práce a trvalá nespokojenost se vším, co škola podnikla, mělo vliv na odchod velmi kvalitního a aprobovaného pedagoga. Hluboce nás také zasáhla smrt naší dlouholeté a kvalitní paní vychovatelky.